Vlada Crne Gore, na jučerašnjoj sjednici, nije podržala Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Socijaldemokrata (SD) Ivan Brajović, Damir Šehović i Boris Mugoša.

Poslanici SD-a su ovim dokumentom predložili da se u Zakonu o porezu na dodatu vrijednost propiše da se prometom proizvoda ne smatra promet električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u skladu sa zakonom.

Takođe, predloženo je da se u poresku osnovicu ne uključuju gubici u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u skladu sa zakonom, prenosi portal gradski.me.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog zakona, poslanici navode da je Zakonom o energetici utvrđeno da cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom pored ostalih elemenata obuhvataju i cijene za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije ili gasa, koje se sastoje od cijene za angažovani kapacitet i cijene dozvoljenih gubitaka utvrđenih na način propisan tim zakonom.

Foto: Ilustracija, Pixabay

Navedenim zakonom je propisano i da je snabdjevač dužan da kupcima koje snabdijeva naplaćuje energiju i usluge na osnovu računa koji mora biti pregledan i čitak, kao i da svim krajnjim kupcima obračuna i naplati korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i druge naknade u skladu sa zakonom.

Račun koji izdaje snabdjevač sadrži, u skladu sa zakonom i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom, podatke o izmjerenim veličinama i obračunskim elementima cijene, naknade, poreze, pa i iznos dozvoljenih gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu. Na stavke postojećih računa, koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu, se obračunava PDV.

– Kako se PDV, kao porez na potrošnju, po prirodi stvari primjenjuje na isporučenu robu ili uslugu i plaća ga krajnji potrošač onda nema logike da se na navedene gubitke obračunava PDV. Na taj način, neuključivanjem gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu u osnovicu za obračun poreza, smanjiće se iznos računa za električnu energiju. Eliminisanjem ove stavke iz osnovice za obračun poreza, neophodno je predvidjeti da se PDV ne plaća na promet električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom. Takođe, u obrazloženju se navodi da prema podacima EPCG, ukupan iznos stavki (gubici u mreži VT i MT) na računima za struju bez PDV-a je u 2019. godini bio 11,7 miliona eura, u 2020. 14 miliona eura, a za prvih pet mjeseci 2021. godine 6 miliona eura – navedeno je u mišljenju Vlade.

Dodaju da je članom 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano da je predmet oporezivanja PDV-om promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu, kao i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

– Odredbama iz člana 20 stav 1 Zakona propisano je da osnovicu PDV-a čini sve što predstavlja plaćanje (u novcu, u stvarima ili uslugama), koje je poreski obveznik primio ili će primiti od kupca, naručioca ili trećeg lica za izvršeni promet proizvoda, odnosno usluga, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom takvog prometa, osim PDV, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Članom 6 tačka 79 Zakona o energetici (“Službeni list CG”, br. 5/16, 51/17 i 82/20) propisano je da ukupnu finalnu potrošnju energije čini ukupna energija koja je isporučena industriji, saobraćaju, domaćinstvima, uslugama (uključujući javne usluge), poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući i sopstvenu potrošnju električne i toplotne energije energetskog sektora, kao i gubitke u prenosu i distribuciji električne i toplotne energije – ističe se u mišljenju.

U Vladi dodaju da se Zakon o porezu na dodatu vrijednost, u smislu usklađivanja propisa sa regulativom Evropske unije, dominantno usklađuje sa Direktivom 2006/112/EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost.

– Isključivanje proizvoda ili usluga iz poreske osnovice nije standard koji prepoznaje normativni okvir Evropske unije, a samim tim ne predstavlja model mijenjanja poreskog nacionalnog zakonodavstva – naglašeno je u Vladinom dokumentu.

Imajući u vidu poreski aspekt, obaveza obračuna i plaćanja PDV-a postoji na osnovu ispostavljenih računa, dok sadržina računa, odnosno metodologija za utvrđivanje cijene isporučene električne energije nije, kažu u Vladi, u nadležnosti organa državne uprave nadležnog za poslove kreiranja poreskih propisa.

– Osnovna načela Zakona o porezu na dodatu vrijednost koja propisuju poresku osnovicu su usklađena sa Direktivom 2006/112/EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost. Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu predlagala i nastaviće da predlaže poreske propise u smjeru pomoći privredi i stanovništvu, istovremeno vodeći računa da se tom prilikom ne ugrozi fiskalna stabilnost i prihodi Budžeta Crne Gore – poručuju u Vladi.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja